Disclaimer

Ping! is de commerciële benaming die gebruikt wordt door de bvba Cobanne met ondernemingsnummer 0677.716.333

De inhoud van e-mails of briefwisseling, inclusief de inhoud van alle meegezonden bijlagen is strikt vertrouwelijk en kan niet in rechte, noch als nadelige erkentenis gebruikt worden. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke goedkeuring kan deze inhoud niet voor publicatie, onthulling, lezing, verdere reproductie of verspreiding gebruikt worden.

Elk advies door medewerkers van Ping! verstrekt, gebeurt op vrijwillige basis. Ping! streeft er steeds naar haar adviezen op een zeer zorgvuldige manier te verstrekken. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst Ping! elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Zowel wat de inhoud van deze informatie betreft, als de volledigheid of het tijdig toekomen ervan.

E-mails of briefwisseling zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik voor de geadresseerde. Indien deze niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan een medewerker van Ping! te melden en het bericht definitief te vernietigen.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om e-mails en de bijlagen vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er echter niet voor instaan dat deze hiervan geheel vrij zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan uw computerapparatuur of -programmatuur als gevolg van virussen die, ondanks de door ons genomen maatregelen, met het bericht zijn ontvangen.