We hebben deze pagina gemaakt om onze klanten te informeren. Deze informatie is vereenvoudigd geschreven en specifiek toegespitst op onze specifieke doelgroepen. Daardoor is ze zeker niet volledig en kan de info voor een ander type bedrijf verschillend zijn! Voor wie meer informatie wenst, vragen we contact te nemen met de eigen dossierbeheerder of op het algemene nummer 09 330 19 90.

Telewerk

Telewerk wordt opnieuw verplicht vanaf 20 november 2021.

Voor wie?

 • voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en diensten (welke grootte zij ook hebben);
 • tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard (continuïteit) van de bedrijfsvoering of de functie van de werknemer.

Terugkeermomenten naar kantoor :

 • Tot 12 december 2021: maximaal één dag per week + per dag max 20% tegelijk op kantoor tenzij minder dan 10 personen werkzaam -> dan max 50%.
 • vanaf 13 december 2021: maximaal twee dagen per week + per dag max 40% tegelijk aanwezig ongeacht aantal werknemers.

Melding bij RSZ: enkel voor wie 5 werknemers of meer heeft.

 • Maandelijkse melding via site RSZ (applicatie is nog in ontwikkeling!)
 • De eerste keer moet gebeuren VOOR 30/11/2021.
 • Loonkantoor Ping! zal dit standaard voor alle klanten in orde brengen (tenzij de werkgever ons heeft laten weten dat hij dit zelf wenst te doen).

Wanneer melden?

 • De situatie op woensdag 24 november 2021 dient aangegeven te worden uiterlijk dinsdag 30 november 2021.
 • De situatie op 3 januari 2022 dient aangegeven te worden uiterlijk donderdag 6 januari 2022.
 • Vervolgens telkens de situatie op de eerste werkdag van de maand en de aangifte uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand.
 • Tenzij een opheffing van deze richtlijn in de toekomst of de situatie niet veranderd is t.o.v. de eerdere aangifte.
 • Indien geen wijziging tov de vorige aangifte, moet er geen nieuwe aangifte gebeuren.

Sectorakkoorden

In PC 112.00

(= garage) werd recent een ontwerpakkoord gesloten voor 2021-2022. Er dienen aldus nog diverse cao’s gesloten te worden om dit te concretiseren.

KOOPKRACHT:
-01.01.2022: verhoging baremalonen en reële lonen met 0,4%
-Coronapremie: basis € 200,00  + variabel deel: € 175,00 indien positieve bedrijfswinst in 2020
WN in dienst op 30.11.2021 –   pro rata tewerkstellingsbreuk
minstens 60 dagen effectieve prestaties in 2021 = 100%
minstens 15 dagen effectieve prestaties = 25%
minstens 30 dagen effectieve prestaties = 50%
minstens 45 dagen effectieve prestaties = 75%

FONDS BESTAANSZEKERHEID:
2022: verhoogde tussenkomst kosten kinderopvang

FIETSVERGOEDING:
€ 0,20/km voor max 40 km/dag met een minimum vergoeding gelijk aan tussenkomst WG privé-vervoer
boven de 40 km/dag tussenkomst idem WG in privé-vervoer

In PC 118.00

(= voedingsnijverheid) werd recent een akkoord van sociale programmatie gesloten voor 2021-2022. Er dienen aldus nog diverse cao’s gesloten te worden om dit te concretiseren.

KOOPKRACHT:
-01.01.2022:  kleine bakkerijen en banketbakkerijen: verhoging sectorlonen en reële lonen met € 0,06/uur
-01.2022: eenmalige brutopremie tbv € 150,00 (conform modaliteiten eindejaarspremie)
-31.12.2021: coronapremie voor ondernemingen met winst in 2020 (bedrijfsresultaat EBIT – code 9901)
bij verbonden ondernemingen met zetel op Belgisch grondgebied beoordeling maken in functie van het globale samengevoegde resultaat max € 150,00
pro rata: deeltijds en obv prestaties (gelijkstellingen cfr eindejaarspremie)
referteperiode: 2020

KLEDIJVERGOEDING:
01.01.2022: € 4,13 voor ter beschikking stellen werkkledij
€ 4,88 voor onderhoud

WOON-WERKVERKEER EIGEN VERVOER:
01.02.2022: 70% van de prijs treinkaart 2e klasse  ipv 60% vroeger

EINDELOOPBAANDAGEN:
01.01.2022: kleine bakkerijen en banketbakkerijen:
3 eindeloopbandagen op 59 jaar
5 eindeloopbaandagen op 62 jaar
01.01.2022:  verlagen anc.voorwaarde naar 5 jaar (voordien 10 jaar)
toekenning vanaf 01.01 (bereiken leeftijd 1e helft van het jaar) of 01.07 (bereiken leeftijd 2e helft van het jaar)

In PC 119.00

 (= handel in voedingswaren) werd recent een sectorakkoord gesloten. Er dienen nog diverse cao’s gesloten te worden om dit uit te werken.

CORONAPREMIE:

ON met minder dan 50 WN:
– Positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020: € 200,00
– Negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 2020: € 0,00

Voorwaarden:
In dienst op 29.10.2021 en reeds in dienst voor 31.03.2021
Referteperiode: 01.04.2020 – 31.03.2021
Enkel uitsluiting van periode van langdurige ziekte (i.c. meer dan 12 maanden)
Pro rata tewerkstellingsbreuk

KOOPKRACHT:
-01.01.2022: verhoging minimumlonen en reële lonen met 0,4%

-12.2021: eenmalige bruto premie € 130,00
WN in dienst op 31.10.2021
betaling samen met eindejaarspremie
pro rata aantal maanden dienst in 2021
pro rata voor deeltijdse werknemers

WOON-WERKVERKEER:
01.02.2022: tussenkomst in eigen vervoer verhogen tot 80% prijs treinkaart 2e klasse

PLOEGENPREMIE/NAMIDDAGPREMIE:
01.01.2022: ploegenpremie en namiddagpremie: € 0,27/uur (ipv € 0,26)

VERLENGING REEDS BESTAANDE PREMIES:
Verlenging jaarlijkse premie december (-30.06.2023)

BESTAANSZEKERHEID / FONDS:
-01.01.2022: verhoging vergoeding bij collectief ontslag, langdurige ziekte, overmacht en tijdelijke werkloosheid: € 4,60/dag
-01.01.2022: verhoogde tegemoetkoming kinderopvang

 

In PC 124.00

(= bouwsector) werd recent een sectoraal akkoord gesloten voor 2021-2022. Er dienen nog diverse cao’s gesloten te worden om dit te concretiseren.

KOOPKRACHT:
1) 01.12.2021: verhoging baremalonen en reële lonen met 0,4%

2) 15.12.2021: ecocheques eenmalig € 130,00 (of gelijkwaardig voordeel indien reeds € 250,00 op jaarbasis wordt gegeven)

3) 15.12.2021: Coronapremie: € 150,00 voor alle arbeiders
+ supplementaire premie van € 150,00 voor ON die geen verlies gemaakt hebben in 2020 (code 9901 – te berekenen op niveau TBE)
Cijfers hanteren goedgekeurde jaarrekening waarin Q2 2020 is inbegrepen.
Voorwaarden: minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in Q2 2020 en in dienst op moment uitbetaling Coronapremie (ten laatste 15/12/2021).

VEILIGHEID – VERPLICHTE OPLEIDING VCA:
01.07.2022: iedereen die werkzaam is op bouwplaatsen waar een veiligheidscoördinator verplicht is, moet een opleiding basisveiligheid VCA volgen van 8 uur
Nieuwe WN die in dienst komen dienen deze opleiding in de 1e maand van tewerkstelling te volgen. Uitwerken regeling door Constructiv voor opleiding veiligheid op bouwplaatsen zonder veiligheidscoördinator.

WN WERKZAAM MET ASBEST:
Functieclassificatie aanvullen voor WN die werkzaam zijn met asbest: loon moet minstens dat van categorie IIA zijn na 32u opleiding gevolgd te hebben en na 2 positieve evaluaties (na 6 maanden en na 1 jaar). Na positieve evaluatie na 2 jaar overgang naar categorie III.

In PC 126.00

werd een ontwerp van sectoraal akkoord gesloten voor 2021-2022. Er dienen aldus nog diverse cao’s gesloten te worden om dit te concretiseren.

ARBEIDERS:

KOOPKRACHT:
-01.12.2021: verhoging minimumlonen, reële lonen en premies met 0,4% vanaf 01.12.2021
-06.2022: ter compensatie van loonnorm in 2021:  ecocheques € 100,00 à toevoegen aan ecocheques te bestellen in juni 2022
Referteperiode: 01.01.2021 – 31.10.2021
Pro rata periode in dienst
Pro rata tewerkstellingsbreuk
-12.2021: Coronapremie € 300,00 voor VT WN of minstens 4/5e met minstens 6 maanden dienst in periode 01.11.2020-31.10.2021.
Indien niet voldaan aan deze voorwaarde:
pro rata in dienst in referteperiode (01.11.2020-31.10.2021)
pro rata tewerkstellingsbreuk
Eerder toegekende Coronapremies mogen in minder gebracht worden.
WG dient alles te financieren, nadien mogelijkheid tot terugvordering via Fonds.

ANCIËNNITEITSVERLOF:
01.01.2022: 1e dag na 10 jaar en 2e dag na 20 jaar in ON   (ipv 1 dag na 15 jaar)
Op te nemen vanaf het jaar waarin de anciënniteit bereikt wordt.

VERHOGING FUNCTIECATEGORIE:
01.01.2022: Arbeiders van cat V schuiven na 5 jaar in ON automatisch door naar cat IV.
Voor arbeiders die uiterlijk 31.12.2021 5 jaar bereiken of bereikt hebben, moet dit uiterlijk vanaf 01.01.2022.

FIETSVERGOEDING:
01.01.2022: € 0,24/km (ipv € 0,20/km)

FONDS BESTAANSZEKERHEID:
01.01.2022: Verhoging diverse uitkeringen

BEDIENDEN:

Voor de bedienden van PC 126.00 worden integraal de bepalingen overgenomen van het sectorakkoord van PC 200.00.

 

In PC 149.01

(= elektriciens) werd recent een ontwerpakkoord gesloten voor 2021-2022. Er dienen nog diverse cao’s gesloten te worden om dit verder uit te werken.

KOOPKRACHT:
-01.12.2021: verhoging minimumlonen en reële lonen met 0,4%
-12.2021: Coronapremie: basispremie + variabel gedeelte
basispremie: € 300,00 voor alle arbeiders
variabel gedeelte: € 100,00 voor ON zonder bedrijfsverlies in 2020
voor wie? WN minstens 1 dag effectieve tewerkstelling in Q2 2020  + in dienst 30.11.2021
eerder toegekende Coronapremies in mindering brengen

ARBEIDSDUUR / VRIJWILLIGE OVERUREN:
-verhoging aantal gewone vrijwillige overuren tot 180 (mits cao op ON-niveau of toetredingsakte) + max 40 relance-vrijwillige overuren (-31.12.2022)
OF max 220 vrijwillige overuren (gewone vrijwillige overuren + relance-vrijwillige overuren) (-31.12.2022)
-verhoging aantal vrijwillige overuren die niet meetellen voor interne grens van 25 u tot 60 u  (-30.06.2023)

EINDEJAARSPREMIE:
Intentie om beide systemen te hervormen tot één systeem, volledig via het Fonds.

FONDS BESTAANSZEKERHEID:
01.12.2021: verhoging aanvullende vergoedingen met 1,62%
2022 – 2024: verbetering tussenkomst kost kinderopvang

MOBILITEITSVERLOF:
01.01.2022: 1 dag mobiliteitsverlof vanaf 40.000 km/jaar (voordien 43.000 km/jaar)

OPLEIDING:
-01.01.2022: uitbreiding aantal dagen vorming/WN/jaar
-01.01.2022: geen scholingsbeding mogelijk voor opleidingen waarvoor aan WG een premie werd betaald en voor verplichte opleidingen (-30.06.2023)

 

In PC 149.04

(= metaalhandel) werd recent een protocolakkoord gesloten. Er dienen nog diverse cao’s gesloten te worden om dit verder uit te werken.

KOOPKRACHT:
-01.01.2022: verhoging baremalonen en reële lonen met 0,4%
Coronapremie: Basispremie € 250,00
+ variabele premie € 100,00 mits positieve bedrijfswinst in 2020 (code 9901)
in dienst op 15.11.2021 en pro rata tewerkstellingsbreuk 15.11.2021
minstens 60d effectieve prestaties in 2021: recht op volledige premie
pro rata voor arbeiders met minder dan 60 d effectieve prestaties:
-indien minstens 15 d: 25%
-indien minstens 30 d: 50%
-indien minstens 45 d: 75%

FIETSVERGOEDING:
01.07.2022: € 0,20/km (heen en terug) met een max van 40 km/dag met minimaal een vergoeding gelijk aan de tussenkomst in privé vervoer.
Boven de 40 km/dag is tussenkomst WG in privé vervoer van toepassing.

ANCIËNNITEITSVERLOF:
01.01.2022: 1 dag vanaf 8 jaar anc in onderneming
2 dagen vanaf 12 jaar anc in onderneming

FONDS BESTAANSZEKERHEID:
-01.12.2021: Indexering aanvullende vergoedingen met 1,52%
-verlenging diverse maatregelen: aanvullende vergoeding landingsbanen, zachte landingsbanen, tussenkomst kinderopvang, tussenkomst loopbaanbegeleiding

OPLEIDING:
-01.01.2022: uitbreiding aantal dagen vorming/WN/jaar
-01.09.2021: geen scholingsbeding mogelijk voor opleidingen waarvoor aan WG een premie werd betaald, vormingen gratis via Educam en voor verplichte opleidingen (-31.08.2023)

In PC 200.00

(= aanvullend PC bedienden) werd recent een protocolakkoord gesloten voor 2021-2002. Er dienen aldus nog diverse cao’s gesloten te worden om dit te concretiseren:

KOOPKRACHT:
-01.12.2021: verhoging effectieve lonen en baremalonen met 0,4%
-12.2021: Coronapremie indien voldaan aan 2 cumulatieve voorwaarden:
-bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020  + omzet (code 70) of brutomarge (code 9900 – indien omzet niet beschikbaar is) is met minstens 5% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019 : €125 per persoon
-bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020  + omzet (code 70) of brutomarge (code 9900 – indien omzet niet beschikbaar is) is met minstens 10% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019 : €250 per persoon
WN in dienst op 30.11.2021 +  a rato van de prestaties tussen 1.12.2020 en 30.11.2021
eerder toegekende coronapremies mogen in mindering gebracht worden
WG moet schriftelijke communiceren aan hun WN op 15.12.2021.

MOBILITEIT:
-01.07.2022: € 0,20 per effectief afgelegde km met de fiets, met max van € 8,00/dag (max 40 km heen en terug) –> was vroeger €0,10 en max €4.
-01.01.2022: verhoging grens brutoloon voor tegemoetkoming privé-vervoer t.b.v. € 29.680,00/jaar  (ipv € 27.750,00/jaar)

VORMING:
Verhoging aantal aan te bieden vormingsdagen in 2 jaar:
-ON met 20 WN of meer: 6 opleidingsdagen per VTE (ipv 5)
-ON met minstens 10 en minder dan 20 WN: 4,5 opleidingsdagen per VTE (ipv 4)
-ON met minder dan 10 WN: 4 opleidingsdagen per VTE

In PC 201.00

(= zelfstandige kleinhandel) werd recent een sectorakkoord gesloten. Er dienen nog diverse cao’s gesloten te worden om dit te concretiseren.

KOOPKRACHT:
-01.01.2022: verhoging GMMI, baremalonen en reële lonen met € 8,00 bruto/maand

-12.2021: eenmalige bruto premie € 56,00
voltijdse werknemers die op 30.11.2021 in dienst zijn
deeltijdse werknemers pro rata tewerkstellingsbreuk

-12.2021: Coronapremie
Bedrag:
-algemene voedingswinkel en supermarkten uit PC 201.00:
– positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020: € 300,00
– enkel positieve bedrijfswinst in 2020: € 150,00
-andere ON uit PC 201.00 (bv. bakkerijen, andere food speciaalzaken en non food winkels):
– positieve bedrijfswinst in 2019 én 2020: € 150,00
– enkel positieve bedrijfswinst in 2020: € 75,00
in dienst op 30.11.2021
pro rata effectieve en gelijkgestelde prestaties (cfr cao eindejaarspremie) in referteperiode 01.12.2020 – 30.11.2021
pro rata tewerkstellingsbreuk
eerder toegekende Coronapremie mag in mindering gebracht worden
schriftelijke communicatie aan WN voor 31.12.2021

MOBILITEIT:
openbaar vervoer:
reeds tussenkomst vanaf 2 km (afschaffing minimumgrens) +  verhoging tussenkomst tot 80%

EINDEJAARSPREMIE:
2022: berekening op basis van werkelijk gepresteerde en gelijkgestelde dagen

 

 

In PC 336.00

(= vrije beroepen) werd recent een sectorakkoord gesloten voor 2021-2022. Er dienen nog diverse cao’s gesloten te worden om dit verder uit te werken.

KOOPKRACHT:
-01.01.2022: verhoging sectorale minimumlonen en reële lonen met 0,4%
-In ON waarin geen regeling van loonindex bestaat en maandloon hoger dan sectorale minimumloon, wordt daarenboven:
-01.01.2022: verhoging maandloon met 1,163% met een max van € 38,00 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2021 op ON-vlak zijn toegekend                                    -01.01.2023: verhoging mandloon met 1,664% met een max van € 55,00 mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon die in 2022 op ON-vlak zijn toegekend.

-12.2021: Coronapremie
Cumulatieve voorwaarden:
-Positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 en 2020;
-Omzet (code 70) is met ten minste 5% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Indien de omzet niet beschikbaar is, mag de brutomarge (code 9900) genomen worden.
2019 en 2020 = kalenderjaren
Bedrag:
-€ 125,00: indien de omzet (code 70) met ten minste 5% is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Indien de omzet niet beschikbaar is, mag de brutomarge (code 9900) genomen worden.
-€ 250,00: indien de omzet (code 70) met ten minste 10% is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Indien de omzet niet beschikbaar is, mag de brutomarge (code 9900) genomen worden.
WN in dienst op 30.11.2021
Prestaties en gelijkstellingen tussen 01.12.2020 en 30.11.2021
Pro rata arbeidsduur op 30.11.2021
Eerder toegekende coronapremie mag in mindering worden gebracht
WG moet WN schriftelijk informeren

FIETSVERGOEDING:
01.07.2022: verhoging naar € 0,20/km met een max van € 8,00/dag (max 40 km heen en terug)